twitter iconlinkedin icon

Privacyverklaring

Identiteit:
CVE Solutions BV, gevestigd aan Amerikaweg 8-4, 9407 TK in Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
CVE Solutions BV, Amerikaweg 8-4, 9407 TK Assen Tel: +31 (0)344 64 46 05 Email: sales@cvesolutions.nl www.cvesolutions.nl
Functionaris Gegevensbescherming: Harrie Alkema Tel: +31 (0)344 64 46 05 Email: h.alkema@cvesolutions.nl
Doeleinden:
CVE Solutions BV verwerkt alleen gegevens die actief door u op onze website worden achtergelaten middels een van de contactformulieren met als doel om op aanvraag contact met u op te nemen.
Hierbij worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:
  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Duur van de opslag:
CVE Solutions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam, max 5 jaar
  • Bedrijfsnaam, max 5 jaar
  • Geslacht, max 5 jaar
  • Telefoonnummer, max 5 jaar
  • E-mailadres, max 5 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden: CVE Solutions BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CVE Solutions BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@cvesolutions.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CVE Solutions BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CVE Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@cvesolutions.nl. CVE Solutions BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.